Wednesday, February 1, 2017

माँ सरस्वती के 12 नाम

*🙏🏻🌺सरस्वतीद्वादशनामस्तोत्रम्🌺🙏🏻*

_सरस्वती शुक्लवर्णासस्मितांसुमनोहराम।_
_कोटिचन्द्रप्रभामुष्टश्री युक्त विग्रहाम॥_

_वह्निशुद्धांशुकाधानांवीणा पुस्तक धारिणीम्।_
_रत्नसारेन्द्रनिर्माण नव भूषण भूषिताम॥_

_सुपूजितांसुरगणैब्रह्म विष्णु शिवादिभि:।_
_वन्दे भक्त्यावन्दितांचमुनीन्द्रमनुमानवै:॥_

*प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती।*
*तृतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंस वाहिनी॥*

*पञ्चमजगतीख्याता षष्ठंवागीश्वरी तथा।*
*सप्तमेकुमुदीप्रोक्ता अष्टमेब्रह्मचारिणी॥*

*नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी।*
*एकादशं चन्द्रकान्ति द्वादशं भुवनेश्वरी॥*

*द्वादशैतानि नामानी त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः।*
*जिह्वाग्रेवसते नित्यं ब्रह्मरूपासरस्वती॥*

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

No comments: